สิทธิพร ทับทวี

แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านโรคผิวหนัง

นพ.สิทธิพร ทับทวี

PROFILE

ความชำนาญเฉพาะทาง

โรคผิวหนัง

ภาษาพูด

ไทย / อังกฤษ

ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา
  • 2557: แพทยศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 1), มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, ประเทศไทย
  • 2558: แพทย์ใช้ทุน สาขาอายุรกรรม, ศัลยกรรมทั่วไปเด็ก, สูติ-นรีเวช, ศัลยกรรมกระดูกและข้อ, และหน่วยฉุกเฉินโรงพยาบาลสงขลานครินทร์, มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, ประเทศไทย
  • 2562: แพทย์ประจำ สาขาตจวิทยา, สถาบันโรคผิวหนัง, กรมการแพทย์, ประเทศไทย
  • 2562: ศึกษาแพทย์เฉพาะทางด้านผิวหนังและตจศัลยศาสตร์ภาควิชาตจวิทยา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี, มหาวิทยาลัยมหิดล, ประเทศไทย

LIVING WELL

APPOINTMENT